Algemene voorwaarden Adzaco

Adzaco is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72365528 en is gevestigd op de Keulenaar 48 (3961 NM)te Wijk bij Duurstede.

 

Artikel 1 –Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Adzaco is de Vennootschap onder Firma van Linda van Vemde en Anne van Vemde.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Adzaco.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de dienst die Adzaco aanbiedt is: financiële administratieve dienstverlening voor bedrijven en particulieren.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Adzaco terzake van de door de klant aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan dienstverlener.
 10. Website: de website, die Adzaco gebruikt is www.Adzaco.nl.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adzaco, elke overeenkomst tussen Adzaco en Opdrachtgever en op elke dienst die door Adzaco wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Adzaco aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Adzaco is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Adzaco is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten vanOpdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud en/ofuitleg van de artikelen in de algemene voorwaarden, of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Adzaco, zal Adzaco de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Adzaco niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Adzacois niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Adzaco aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.


Artikel 4 - Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Adzaco een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst wordt na afloop van het eerste jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij Opdrachtgever of Adzaco de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende maand.
 3. Zowel Opdrachtgever als Adzaco kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Adzaco ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Adzaco kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang, ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Adzaco nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 5 - Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Adzaco is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, isAdzaco gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Verschotten worden aanvullend in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het verzenden van (aangetekende) poststukken of het opvragen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.


Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Adzaco op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten gerekend worden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Adzaco gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Adzaco te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Adzaco. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Adzaco een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Adzaco is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. Bij annulering langer dan 14 dagen na bevestiging van de opdracht en/of overeenkomst door Adzaco, ontvangt Opdrachtgever bij annulering slechts de helft (50%) van het reeds betaalde bedrag, behoudens inhoudingen op het terug te betalen bedrag vanwege het navolgende. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Adzaco gemaakte (on)kosten te betalen indien Adzaco reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 7 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever, die de opdracht heeft gegeven in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Opdrachtgever eenschriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag alsnog te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Adzaco zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de vervaldatum van iedere factuur, tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Adzaco meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding door Opdrachtgever. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Uitvoering dienstverlening

 1. Adzaco zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Adzaco niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten, zoals omschreven in de overeenkomst worden gewijzigd. Indien de aanwijzingen van Opdrachtgever meerwerk opleveren voor Adzaco dan aanvankelijk was overeengekomen in de overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Adzaco is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.


Artikel 9 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Adzaco of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Adzaco recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende (on)kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Adzaco bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Adzaco gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Adzaco spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Adzaco.
 5. De aard van de werkzaamheden van Adzaco brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Adzaco nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Adzaco.

 

Artikel 10 – Inzage financiële administratieverwerking

 1. Opdrachtgever krijgt door middel van een persoonlijke inlogcode/wachtwoord toegang tot de programmatuur waarin hij inzage heeft in de financiële administratieverwerking die Adzaco in het kader van de opdracht heeft uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruik van de programmatuur en dient zich te onthouden van alle inbreuken, onrechtmatig handelen en alle handelingen en/of nalaten wat tot schade van de programmatuur kan leiden.
 3. Indien Opdrachtgever in verzuim is metde nakoming van enige verbintenis die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst is Adzaco gerechtigd opdrachtgever de toegang tot de programmatuur genoemd in lid 1 te ontzeggen, tot Opdrachtgever weer aan alle verplichtingen heeft voldaan. Adzaco is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het ontzeggen van de toegang tot die programmatuur.


Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.


Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Adzaco gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Adzaco de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@Adzaco.nl.   
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Adzaco verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Adzaco tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Adzaco op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 13 – Opschorting

 1. Adzaco heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Adzaco is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Adzaco is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Adzaco is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Adzaco wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Adzaco, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Adzaco zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Adzaco buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid.

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Adzaco leidt tot aansprakelijkheid van Adzaco, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Adzaco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Adzaco geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Adzaco per gebeurtenis uitkeert.
 4. Adzaco is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Adzaco is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Adzaco staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Adzaco verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en gegevens met betrekking tot de opdracht. Adzaco sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Adzaco vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Adzaco binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.


Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Adzaco en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Adzaco op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Adzaco zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Adzaco niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Adzaco en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Adzaco verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Adzaco van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Adzaco voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Adzaco verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Adzaco berusten uitsluitend bij Adzaco en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om de informatie die Adzaco in het kader van de advisering en uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever heeft gedeeld, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen en schema’s te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Adzaco.
 3. Indien daartoe verzocht, is Opdrachtgever gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Adzaco aan terstond aan Adzaco te retourneren.


Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Adzaco of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@Adzaco.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Adzaco de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Adzaco zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Adzaco en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Adzaco kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Adzaco en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.